מערכת השמעה לבחינת "אנגלית 2 פרקים" מוקלטת - מסך הסבר

לפניך הוראות לתפעול מערכת ההשמעה.
מערכת ההשמעה כוללת בחינה לתרגול הקודמת לבחינה האמיתית.
בתחילת התרגול יש לשמוע את ההוראות הכלליות של הבחינה. לאחר מכן יש לעבור לפרק התרגול.
הכניסה לפרק התרגול (או לכל שאלה בהמשך) נעשית על ידי לחיצה שמאלית על העכבר כאשר הסמן נמצא על האייקון המתאים.
בתום התרגול תוכל להתחיל את הבחינה האמיתית.
סדר הפרקים בבחינה קבוע מראש ויש להתקדם על פיו.
בתוך כל פרק אפשר לבחור בסדר ההשמעה הרצוי, בין סוגי השאלות השונים.
לחיצת העכבר על שאלה תציג את אפשרויות ההשמעה שלה: השמעה רציפה של השאלה ואפשרויות התשובה, או השמעה נפרדת של השאלה וכל אחת מאפשרויות התשובה.
בקטעי הבנת טקסט קיימת אפשרות להשמעה רציפה של הקטע כולו, ואפשרות להשמעה של כל אחת מהפסקאות בנפרד.
במהלך ההשמעה של חלק כלשהו אפשר לעצור את ההשמעה על ידי לחיצה על הסימן המתאים, ואפשר לחדש את ההשמעה מאותו מקום על ידי לחיצה נוספת על אותו סימן.
לחיצה על חלק אחד תפסיק אוטומטית את ההשמעה ותביא להשמעת החלק האחר.


לתחילת התרגול